Oprostitev RTV prispevka

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb:

 • invalidi s 100% telesno okvaro,
 • invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo,
 • osebe, ki so trajno izgubile sluh,
 • ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice,
 • diplomatska predstavništva.

Za uveljavljanje oprostitve RTV prispevka je potrebna ena od naslednjih odločb:

 • odločba o prejemanju denarne socialne pomoči, ki jo izda CSD (plačilo RTV prispevka se vam oprosti za čas veljavnosti te odločbe);
 • odločba o prejemanju varstvenega dodatka, ki jo izda CSD oz. ZPIZ  (plačilo RTV prispevka se vam oprosti za čas veljavnosti te odločbe);
 • odločba o prejemanju dodatka za tujo nego in pomoč, ki jo izda CSD  (plačilo RTV prispevka se vam oprosti za čas veljavnosti te odločbe);
 • odločba o prejemanju dodatka za pomoč in postrežbo, ki jo izda ZPIZ, (plačilo RTV prispevka se vam oprosti za čas veljavnosti te odločbe);
 • odločba ZPIZ, iz katere je razvidna stopnja in vrsta invalidnosti  (plačilo RTV prispevka se vam oprosti trajno);
 • za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, je potrebno tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana  (plačilo RTV prispevka se vam oprosti trajno);

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo na naslednjem obrazcu Vloga za oprostitev RTV prispevka, najdete je v prilogi te objave.

Izpolnjen obrazec z dodanimi prilogami pošljete na naslov RTV Slovenija:

RTV Slovenija
Služba za obračun RTV-prispevka
Čufarjeva ulica 2
1550 Ljubljana

Kontaktni podati RTV Slovenija:
Telefonska številka: 01/475 46 00
Informacije po telefonu od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00
Telefaks: 01/475 30 15
Elektronska pošta: rtv.prispevki@rtvslo.si
Uradne ure: ponedeljek – petek od 8.00 do 12.00 ter ob sredah še od 14.00 do 17.00

Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo plačnika (obrazec: »Sprememba plačnika v okviru družine«). Vsi obrazci in vloge, za spremembo, odjavo, prijavo signala in drugo, se nahajajo na RTV spletni strani.

Kadar se zavezanec za plačilo prispevka preseli v Dom za starejše občane in ima s sabo v domu tudi svoj sprejemnik, je še naprej dolžan plačevati RTV prispevek, na naslov RTV Slovenija pa mora poslati obrazec za spremembo naslova. Kadar zavezanec v domu ne uporablja svojega sprejemnika, pa mora na naslov RTV Slovenija poslati obrazec za odjavo sprejemnika in temu priložiti potrdilo o sprejemu v Dom za starejše občane. V tem primeru je njegova odjava in oprostitev plačila RTV prispevka trajna. V primeru, da na njegovem starem naslovu prebiva druga oseba, ki sprejemnike uporablja, je potrebno narediti spremembo zavezanca.

DOLG ZA RTV PRISPEVEK se socialno ogroženim lahko odpiše tudi za nazaj, za kar morate izpolniti posebno Vlogo za odpis obveznosti RTV prispevka.

Obe vlogi najdete v objavi: Vlogi za oprostitev plačila in odpis dolga RTV prispevka.