Podružnica Ravne

43 LET
ORGANIZIRANOSTI DELOVNIH INVALIDOV
V DRUŠTVU INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE
PODRUŽNICI RAVNE NA KOROŠKEM

V nekaj vrsticah bi rad podal organiziranost naše Podružnice Ravne na Koroškem od 06.03.1972. Na ta datum imamo dokumentiran prvi sestanek in imenovanje odbora v Krajevnem odboru Ravne na Koroškem. Prvi zapis pripravljalnega odbora za ustanovitev društva telesnih invalidov (MDTI) Ravne na Koroškem imamo že v letu 1968, ki je imelo Ustanovno skupščino 30.03.1969. Že v naslednjih mesecih so bile ustanovljene Podružnice v Dravogradu, Radljah, Ravnah in v Slovenj Gradcu ter aktivi v Rudniku Mežica in v Železarni Ravne. V MDTI je delovala Podružnica Ravne na Koroškem, ki je bila ustanovljena 30.05.1969. Leta 1974 je bilo MDTI reorganizirano iz Podružnic so nastala samostojna Društva invalidov. (DI). DI Ravne na Koroškem je bilo ustanovljeno 22.12.1974. Od leta 1997 dalje DI Mežiške doline. DI Ravne na Koroškem je imelo 4 Krajevne odbore (KO), ki so leta 1985 postali Podružnice (Črna, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem). V arhivu DI Mežiške doline je dokument z datumom 06.03.1972, kjer piše, da je bil na prvem sestanku KO Ravne na Koroškem izvoljen novi odbor: Predsednik Janko Kokal in od leta 1975 dalje Ivan Hočevar, podpredsednik Herbert Gigerli, pozneje Franc Mikl in Ludvik Ošlovnik. Tajnica: Agica Kragelnik, 1975 Zofija Polanc in od leta 1976 dalje Jožica Hočevar. Blagajnik: Ivan Lipovšek in od leta 1976 dalje Janez Šnajder. Predsednik NO Janko Kokal, od leta 1975 Jože Magdič in od leta 2012 dalje Davorin Kragelnik. Blagajnik: Lipovšek Ivan in od leta 1976 dalje Janez Šnajder. DI Ravne na Koroškem je v sodelovanju KO Ravne na Koroškem leta 1981 podpisalo listino pobratenja z DI Jesenice. Leta 1979 smo razvili društveni prapor DI Ravne na Koroškem Krajevni odbor Ravne. Leta 1985 so se Krajevni odbori preimenovali v Podružnice. Ta še danes deluje v Občini Ravne na Koroškem, kot DI Mežiške doline Podružnica Ravne na Koroškem. V DIMD Podružnica Ravne je bilo včlanjenih dne 03.01.2002 – 770 invalidov in 50 članov simpatizerjev, skupaj je bilo 828 članov in članic. Dne 16.05.2015 šteje Podružnica Ravne 841 članov in 16 podpornih članov, kar je skupaj 857 članov in članic. Poslovne prostore imamo skupaj z DI Mežiške doline Ravne na Koroškem na Partizanski c. 4, 2390 Ravne na Koroškem.

V nadaljevanju bi podal dejavnost DIMD Podružnice invalidov Ravne, Ravne na Koroškem:

 1. Spremljanje problematike varstva in zaposlovanja invalidov in informiranje članov o pravicah iz invalidsko pokojninskega in zdravstvenega varstva.
 2. Pravno svetovanje in pomoč članom, upokojenim in še zaposlenim, pri uveljavljanju pravic iz invalidsko pokojninskega varstva.
 3. Obiskovanje težjih invalidov in socialno ogroženih članov invalidov na domu v domovih za ostarele ali v bolnicah ob jubilejih, praznikih. Namen je pogovor, voščila, skromna simbolična obdaritev. To izvajamo v sestavi delegacije odbora Podružnice.
 4. Izvajamo kulturno rekreacijska srečanja članov, simpatizerjev in prijateljev po možnosti v naravi, vključeni so še posebej težji invalidi, ki jih obdobno odpeljemo na kakšen izlet ali družabno srečanje.
 5. Organizacija posebnih rekreacijskih ali kopaliških izletov.
 6. Po možnostih sofinanciramo zdravniško rehabilitacijo v slovenskih zdraviliščih v večdnevnih terminih.
 7. Izvajamo ohranjevanja zdravja v slovenskih zdraviliščih ali toplicah v sedemdnevnih terminih pretežno v objektih ZDIS.
 8. Preko IŠD Samorastnik izvajamo organizirano rekreacijo ob srečanjih članov, ter interesne športne dejavnosti za ohranjevanje zdravja po možnosti tudi sofinanciramo.
 9. Udeležujemo se srečanja planinski dan invalidov na Kopah Pohorje, ki ga organizira DI Sl. Gradec.
 10. Organiziranje izvedbe ali udeležbe članov na proslavah predvsem ob MDI (mednarodni dan invalidov) 3. December.
 11. Osveščanje javnosti, predvsem šolske mladine s problematiko invalidov in slabotnih občanov.
 12. Problematiko grajenih arhitekturnih in komunikacijskih ovir v krajih spremljamo in posredujemo za odpravljanje teh. Sodelujemo z lokalnimi službami pri določanju rezervnih parkirnih mest za invalidne voznike.
 13. Dajanje enkratne socialne pomoči socialno šibkim članom v denarju ali materialu ob nesrečah in izrednih družinskih dogodkih ob ekonomski stiski, ob izgubi dela ali zaposlitve.
 14. Sodelujemo z županom Občine Ravne, sodelujemo z upravnimi službami pri reševanju posameznih ali splošnih problemih v občini na invalidskem področju.
 15. Prirejamo izlete in srečanje za člane in njihove svojce s ciljem druženja in spoznavanja domovine in bližnjih pokrajin. Organiziramo letovanje na morju za člane in njihove svojce
 16. Informiramo javnost o delu Podružnice preko javnih obvestil: dnevnega časopisja, Koroškega radia, plakatiranjem obvestil in pisemsko obveščanje direktno na naslov člana.
 17. Imamo tri vire financiranja in to: dohodek od pobrane članarine 35%, dohodek od akcije zbiranja prispevkov za stenske koledarje 35%, dotacija Občine Ravne iz proračuna za redno dejavnost 25% in drugi viri 5% od skupnega prihodka.

Člani: IO in SEKRETARIATA – PODRUŽNICE RAVNE:

 • HOČEVAR Ivan Čečovje 4 822-15-02 041 506-843 hocevar.ivo@ gmail.com Predsednik
 • HOČEVAR Jožica Čečovje 4 822-15-02 041 330-272 jozefahocevar@gmail.com Tajnica
 • OŠLOVNIK Ludvik Čečovje 1 Podpredsednik
 • ŠNAJDER Janez Javornik 33 Blagajnik
 • ČUČEK Pavel Čečovje 24 Član sekretariata

Člani IO PR so še: Anton Črešnik, Angela Golob, Urška Gostenčnik, Otmar Leš, Stanislav Robič in Marina Županc.

 • KRAGELNIK Davorin Predsednik nadzornega odbora
 • LEŠ Otmar Predsednik častnega razsodišča

Predstavitev DI MD Podružnica Ravne zapisala:

 • tajnica DIMD Podružnica Ravne: Jožica HOČEVAR in
 • predsednik DIMD Podružnica Ravne: Ivan HOČEVAR