Posebni socialni programi

Da bi zadovoljili posebne potrebe invalidov, Društvo izvaja 8. POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV in nekatere specifične storitve za zadovoljevanje potreb članov invalidov. Izvedeni posebni socialni programi predstavljajo dopolnitev dejavnosti javnih služb, včasih tudi namesto njih, in kot samostojno dejavnost društva z namenom, da se lahko invalidi čim bolj neodvisno in enakopravno vključujejo v življenje in delo, da ne bi bili diskriminirani. Vsa prizadevanja društva so zato usmerjena v to, da bodo lahko tudi invalidi živeli kakovostno neodvisno življenje.

1. Program – preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti

Namen organiziranih aktivnosti je iskanje predlogov, mehanizmov, metod in aktivnosti za boljše socialno vključevanje invalidov; za preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti; za boljše sožitje med neinvalidno in invalidno populacijo; njihovo medsebojno sodelovanje; zavzemanje za skupne cilje, ki bodo pripeljali v nujno soodvisnost. Težave pri iskanju kontakta je možno premagati s spremembo družbene situacije in z novimi metodami sodelovanja. Le-te ne smejo temeljiti na prisili ali velikih začetnih korakih, ampak na postopnosti približevanja.

(Obiski na domu, pikniki, finančne pomoči, srečanja, martinovanja, proslave, obletnice)

2. Program – zagotavljanje zagovorništva

S tem programom želimo doseči čim večjo neodvisnost in samostojnost invalidov, ki bi se vključevali v življenje skupnosti, uveljavljali skupne interese, se družili s sebi enakimi z namenom uveljavljanja skupnih ciljev, oblikovali in ohranjali socialne mreže v okolju, kjer živijo in delajo.

(Pravni nasveti, svetovanja, zagovorništvo)

3. Program – informativna dejavnost

Namen tega programa je, da invalide in njihove družine obveščamo in osveščamo, osveščamo javnost in jo seznanjamo z dejavnostjo društva invalidov – vse to s ciljem dostopnosti do informacij za invalide in njihove družinske člane. Želimo doseči čim večjo informiranost in s tem tudi večjo neodvisnost in samostojnost invalidov z namenom lažjega in večjega vključevanja v življenje skupnosti.

(Glasilo, bilten, internet, zloženke)

4. Program – usposabljanje za aktivno življenje in delo

Namen tega programa je, da uporabniki pridobijo naslednja znanja in veščine; sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo tiste spretnosti, ki jih potrebujejo za premagovanje ovir; dosežejo najvišjo raven osebnega razvoja, pridobijo socialne veščine in se pripravijo za neodvisno življenje, pridobijo praktično pomoč pri integraciji v družbo in pri premagovanju problemov, s katerimi se srečujejo v življenju.

(Izobraževanja)

5. Program – ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi

Namen tega programa je, da se zadovoljujejo potrebe delovnih invalidov po ZPIZ, oseb s telesno okvaro z odločbo ZPIZ In oseb s statusom invalida po ZZRZI in njihovih družinskih članov, kadar se izvaja družinska terapija, da bodo pridobivali in ohranjali fizično kondicijo in zdravje kot prispevek k povečanju možnosti za aktivnejše vključevanje v življenje in delo na vseh področjih družbenega življenja.

(Kopalni dnevi, tedenski rehabilitacijski programi, letovanja)

6. Program – Rekreacija in šport

Namen tega programa je vzpodbujanje množične rekreacije in množičnega športa invalidov s ciljem integracije v družbeno življenje, socializacije, oblikovanja osebnosti, intelektualnega razvoja in družabnosti. Na ta način bodo ohranjali psihofizične sposobnosti in zdravje.

Izvajamo vadbe in tekmovanja v sledečih športnih panogah: streljanje z zračno puško, kegljanje – 120 lučajev, ribolov, balinanje, šah, pikado.

Razen tega se po podružnicah skozi celo leto organizirajo pohodi in izleti.

(Planinski pohodi, pikado, balinanje, plavanje, šah, kegljanje – 120 lučajev, streljanje z zračno puško)

7. Program – dnevni centri, klubi

S programom skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljskimi dejavnostmi bomo spodbujali interes invalidov za ustvarjalnost, ki je morda tudi kdaj prikrita zaradi nezainteresiranosti okolja ali nedostopnosti do pogojev za izvedbo. Invalidi bodo razvijali svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov in si ob tem krepili samozavest. Sprememba okolja, zadoščenje ob lastni ustvarjalnosti, dobro počutje, jačanje psihofizične kondicije bodo cilji, ki jih bomo v društvu invalidov zasledovali.

(Ustvarjalne delavnice, ročna dela, klepetalnice)

8. Program – kulturna dejavnost

V tem programu bomo spodbujali interes invalidov za doseganje ciljev na področju kulturne dejavnosti. Na ta način zasledujemo cilj po krepitvi samozavesti, ohranjanju preostalih zmožnosti invalida, krepitvi bližnjega spomina, hitrosti reakcij, deljene pozornosti, izkušenosti in modrosti. Zaradi prizadetosti nekaterih funkcij, je naš namen ohranjati še preostale funkcije oz. jih zaradi dejavnosti celo dvigniti. Invalid mora prevzeti glavnino pobude in odgovornosti za svojo socialno vključenost.

(Pevski zbor, abonmaji, razstave, koncerti)